Akcie

Akcie, podiel alebo vlastný kapitál (anglické názvy: stock, shares alebo equity) je druh zabezpečenia, s ktorým vlastníte časť spoločnosti. Ako akcionár máte právo na časť aktív a výnosov spoločnosti. 

Akcie sú základom každého portfólia. Môžete ich predávať a kupovať prevažne na burze, zriedkavo aj na súkromných predajoch. Tieto obchody musia byť v súlade s vládnymi nariadeniami, ktoré chránia investorov pred podvodnými praktikami. Z dlhodobého hľadiska prekonávajú väčšinu druhov investícii. Výrazne sa líšia od investícii do nehnuteľnosti. Môžete ich zakúpiť u väčšiny online brokerov.

Ako fungujú akcie?

Predávaním akcii spoločnosti zbierajú finančné prostriedky na podnikanie. Akcionár je držiteľ akcie, teda vlastník v spoločnosti a má nárok na časť aktív a výnosov. Vlastníctvo určuje počet akcií, ktoré akcionár vlastní, vo vzťahu k počtu zostávajúcich akcií. Napríklad, ak má spoločnosť 1000 podielov akcií, a vy vlastníte 100 podielov, máte nárok na 10% výnosov a aktív spoločnosti.

Akcionár nevlastní spoločnosť, iba jej podiel. Korporácia alebo spoločnosť je špeciálny typ organizácie, pretože zákon ich považuje za právnické osoby. Inými slovami, spoločnosti musia podávať daňové priznanie, môžu požiadať o pôžičky, vlastniť nehnuteľnosť, byť žalované a pod. Osoba sa v prípade korporácie chápe ako fakt, že vlastní aktíva. Kancelária so stolmi a stoličkami patrí spoločnosti, nie akcionárovi.

Toto odlíšenie je dôležité, pretože firemný majetok je právne oddelený od majetku akcionárov, čo obmedzuje zodpovednosť ako spoločnosti, tak aj akcionára. Ak spoločnosť zbankrotuje, súd môže nariadiť predať všetky jej aktíva. Aktíva akcionára však v nebezpečí nie sú. Súd vás nemôže nútiť predať vaše akcie, aj napriek tomu, že ich cena rapídne klesne. Rovnako je to aj v opačnom prípade, ak by zbankrotoval akcionár, nemôže predať podiely aktíva spoločnosti, aby vyplatil veriteľov.

Akcionári a vlastníctvo kapitálu

Akcionári vlastnia podiely vydané spoločnosťou a spoločnosť vlastní aktíva uchovávané spoločnosťou. Ak vlastníte 33% podielov spoločnosti, nie je správne tvrdiť, že vlastníte tretinu spoločnosti. Správne by bolo tvrdiť, že vlastníte 100% jednej tretiny akcií spoločnosti. Akcionári si nemôžu robiť s aktívami spoločnosti, čo sa im zachce. Ako akcionár nemôžete odkráčať zo spoločnosti so stoličkou, pretože ju nevlastníte, vlastní ju spoločnosť.

Vlastniť akcie spoločnosti znamená, že máte právo voliť na stretnutiach akcionárov, máte právo poberať dividendy (výnosy spoločnosti) a máte právo predať vaše akcie niekomu inému.

Ak vlastníte väčšinu podielov, zvyšuje sa vaše hlasovacie právo. Takto môžete nepriamo kontrolovať smerovanie spoločnosti menovaním výkonných riaditeľov. Správna rada je zodpovedná za zvyšovanie hodnoty spoločnosti, častokrát práve najímaním profesionálnych manažérov a úradníkov, akým je generálny riaditeľ.

Väčšina akcionárov nevidí problém v tom, že nemôžu spoločnosť riadiť. Byť akcionárom má tú výhodu, že máte právo na časť ziskov spoločnosti. Čím viac podielov vlastníte, tým väčšia časť zisku pôjde vám. Avšak, mnoho akcii nevypláca dividendy, ale zisky opäť investuje do rastu a rozvoja spoločnosti. Tento nerozdelený zisk sa však odzrkadľuje v hodnote akcie.

Kmeňové vs. prioritné akcie

Podľa oprávnení, na ktoré majú majitelia akcií právo, rozlišujeme kmeňové a prioritné akcie. Kmeňové akcie oprávňujú jeho vlastníka hlasovať na zasadnutiach akcionárov a prijímať dividendy. Preferovaní akcionári nemajú hlasovacie práva, hoci v porovnaní s kmeňovými akcionármi majú väčší nárok na majetok a zisk spoločnosti. Napríklad, majitelia prioritných akcii dostanú dividendy skôr ako kmeňoví akcionári a prednosť majú aj v prípade, že spoločnosť zbankrotuje alebo sa zlikviduje.

Prvá kmeňová akcia bola vydaná Holandskou Východoindickou spoločnosťou v roku 1602. Spoločnosti môžu vydávať nové akcie vždy, keď potrebujú vyzbierať ďalšie peniaze. Tento proces oslabuje vlastníctvo a práva už existujúcich akcionárov, za predpokladu, že nenakúpia žiadne nové akcie.

Akciové spoločnosti sa môžu tiež zapojiť do spätného odkúpenia akcií, z ktorého by mali úžitok existujúci akcionári, pretože by sa tým zhodnotili ich akcie.

Akcie vs. dlhopisy

Spoločnosti vydávajú akcie na to, aby navýšili kapitál, vyplatili kapitál alebo podiely, rozvíjali svoje podnikanie alebo zrealizovali nové projekty. Je veľký rozdiel medzi tým, či kúpite akcie na primárnom trhu, teda priamo od spoločnosti, ktorá ich vydáva, alebo na sekundárnom trhu, teda od iného akcionára. Keď akcie vydáva akciová spoločnosť, robí to za peniaze.

Dlhopisy sa od akcií výrazne líšia. Za prvé, majitelia dlhopisov sú veriteľmi spoločnosti a majú nárok na úroky a splatenie istiny. V prípade bankrotu majú veritelia z právneho hľadiska prednosť pred ostatnými akcionármi, a to aj keď je spoločnosť nútená predať svoje aktíva, aby ich mohla vyplatiť. Na druhej strane, akcionári prídu na rad ako poslední a v prípade bankrotu väčšinou nedostanú nič. Investovanie do akcií je teda rizikovejšie ako investovanie do dlhopisov.

Terminológia v tomto článku

 

Dividenda – podiel na zisku

Kmeňové akciehlasovacie práva a nárok na dividendy

Prioritné akciebez hlasovacích práv, väčší nárok na majetok a zisk spoločnosti

Dlhopis – cenný papier

Scroll to Top