Akciová analýza

Akciová analýza predstavuje hodnotenie konkrétneho obchodného nástroja, investičného sektora alebo trhu ako celku. Burzoví analytici sa snažia určiť budúcu aktivitu nástroja, odvetvia alebo trhu.

Pochopenie akciovej analýzy

Akciová analýza je metóda, ktorú investori a obchodníci využívajú pri tom, ako robia rozhodnutia o kúpe a predaji. Štúdiom a hodnotením minulých a súčasných údajov sa investori a obchodníci snažia získať výhodu na trhoch informovanými rozhodnutiami.

Fundamentálna analýza

Existujú dva základné typy analýzy akcií: fundamentálna analýza a technická analýza. Fundamentálna analýza sa zameriava na údaje zo zdrojov vrátane finančných záznamov, ekonomických správ, aktív spoločnosti a podielu na trhu. Na uskutočnenie fundamentálnej analýzy verejnej spoločnosti alebo sektora, investori a analytici zvyčajne analyzujú metriky účtovných uzávierok spoločnosti – súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz peňažných tokov a poznámky pod čiarou. Tieto vyhlásenia sa zverejňujú vo forme správy 10-Q alebo 10-K prostredníctvom databázového systému EDGAR, ktorý spravuje Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC). Investori tiež analyzujú správy o zisku zverejnené spoločnosťou počas jej štvrťročnej tlačovej správy o ziskovosti. Investori sa snažia zistiť, koľko výnosov, výdavkov a ziskov dosiahla spoločnosť.

Pri akciovej analýze finančných výkazov spoločnosti si bude analytik všímať mieru ziskovosti, likvidity, solventnosti, efektívnosti, rastu a úrokov. Na určenie zdravia spoločnosti sa dajú použiť rôzne pomery. Napríklad súčasným pomerom a rýchlou solventnosťou sa dá odhadnúť či spoločnosť bude schopná splácať svoje krátkodobé záväzky z dostupných dlhodobých aktív. Aktuálny pomer vyrátame vydelením krátkodobých aktív krátkodobými záväzkami, tieto údaje môžeme získať zo súvahy. Aj keď nič také ako ideálny aktuálny pomer neexistuje, pomer s hodnotou nižšou ako 1 značí, že spoločnosť je v zlej finančnej situácii a nemusí byť schopná pokryť svoje krátkodobé záväzky. 

Burzový analytik chce zo súvahy zistiť aj súčasnú úroveň dlhu spoločnosti. Potrebuje zistiť pomer dlhu, ktorý vyráta vydelením celkových záväzkov celkovým majetkom. Pomer dlhu nad hodnotu 1 zvyčajne znamená, že spoločnosť má väčší dlh ako aktíva. Ak má spoločnosť vysokú mieru zadlženia, zvýšenie úrokových sadzieb môže zvýšiť pravdepodobnosť, že spoločnosť zlyhá.

Akciová analýza porovnáva súčasný finančný výkaz spoločnosti s jej výkazmi z predchádzajúcich rokov. Na základe toho vie investor určiť, či spoločnosť rastie, je stabilná alebo sa zhoršuje. Účtovnú uzávierku spoločnosti možno tiež porovnať s účtovnou uzávierkou jednej alebo viacerých spoločností v rámci toho istého odvetvia. Na porovnávanie prevádzkového ziskového rozpätia dvoch konkurenčných spoločností využíva akciový analytik výkazy ziskov. Prevádzkové ziskové rozpätie je metrika, ktorá ukazuje, koľko príjmu spoločnosti zostane po zaplatení prevádzkových nákladov a aká časť príjmu zostáva na pokrytie neprevádzkových nákladov. Vyrátame ho, ak prevádzkový príjem vydelíme príjmami. Spoločnosť s prevádzkovou maržou 0,30 sa bude hodnotiť priaznivejšie ako spoločnosť s maržou 0,03. Prevádzková marža 0,30 znamená, že za každé euro výnosov ostáva spoločnosti po pokrytí prevádzkových nákladov 30 centov. Inými slovami, z každého eura z čistého príjmu spoločnosť použije 70 centov na úhradu svojich variabilných alebo prevádzkových nákladov.

Technická analýza

Druhou metódou akciovej analýzy je technická analýza. Technická analýza využíva na predpoveď budúcich pohybov cien štúdium minulých trhových akcií. Technickí analytici analyzujú finančný trh ako celok a zaoberajú sa predovšetkým cenou a objemom, ako aj faktormi dopytu a ponuky, ktoré vplývajú na trh. Kľúčovým nástrojom technických analytikov sú grafy. Tie graficky znázorňujú trend akcií v stanovenom časovom období. Napríklad pomocou grafu môže technický analytik určiť niektoré oblasti, ako úroveň podpory alebo odolnosti. Úrovne podpory sú označené predchádzajúcimi minimami pod súčasnou obchodovanou cenou a úrovne odolnosti sú umiestnené na predchádzajúcich maximách nad súčasnou trhovou cenou akcie. Prerušenie pod úrovňou podpory by naznačovalo medvedí trend, zatiaľ čo prerušenie nad úrovňou odolnosti by značilo býči trh.

Technická analýza akcií je účinná iba vtedy, keď má na analyzovaný cenový trend vplyv ponuka a dopyt. Technická analýza nemusí byť úspešná, ak pohyb cien ovplyvňujú aj vonkajšie faktory. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcií, patria rozdelenia akcií, fúzie, oznámenia o dividendách, súdna žaloba, smrť generálneho riaditeľa spoločnosti, teroristický útok, účtovné škandály, zmena riadenia, zmeny menovej politiky, atď.

Fundamentálna a technická analýza sa môžu vykonávať nezávisle alebo spoločne. Niektorí analytici používajú obe metódy analýzy, zatiaľ čo iní sa držia jednej. V oboch prípadoch je použitie akciovej analýzy na preverenie akcií, sektorov a trhu dôležitou metódou na vytvorenie najlepšej investičnej stratégie pre portfólio.

Scroll to Top