Finančná analýza

Finančná analýza je proces hodnotenia podnikov, projektov, rozpočtov a iných finančne orientovaných transakcií, ktorý sa využíva na určenie výkonnosti a vhodnosti. Finančná analýza sa zvyčajne používa na analýzu stability, solventnosti, likvidity alebo ziskovosti subjektu a zaručenie jeho vhodnosti na peňažnú investíciu.  

Pochopenie finančnej analýzy

Finančná analýza sa používa na hodnotenie ekonomických trendov, stanovenie finančnej politiky, vytváranie dlhodobých plánov obchodnej činnosti a identifikáciu projektov alebo spoločností na investovanie. Realizuje sa prostredníctvom syntézy finančných čísel a údajov. Finančný analytik dôkladne preskúma finančné výkazy spoločnosti: výkaz ziskov a strát, súvahu a výkaz o peňažných tokoch. Finančná analýza sa môže vykonávať v prostredí financovania podniku aj financovania investícií. 

Jedným z najbežnejších spôsobov analýzy finančných údajov je výpočet pomerov na základe údajov z finančných výkazov, ktoré sa porovnajú s údajmi iných spoločností alebo s vlastnou historickou výkonnosťou spoločnosti.

Napríklad rentabilita aktív (ROA) je bežný pomer, ktorý určuje mieru ziskovosti alebo sa používa na určenie efektívnosti spoločnosti pri využívaní jej aktív. Tento pomer by sa mohol vypočítať pre niekoľko spoločností v tom istom odvetví a mohol by porovnávať spoločnosti navzájom ako súčasť väčšej analýzy.

Ako sa používa finančná analýza

Finančná analýza podniku

Finančnú analýzu podniku vykonáva interne účtovné oddelenie a zdieľa ju s manažmentom s cieľom zlepšiť prijímanie obchodných rozhodnutí. Tento typ internej analýzy môže využívať ukazovatele, ako je čistá súčasná hodnota (po angl. NPV – Net present Value) a vnútorná miera návratnosti (po angl. IRR – Internal Rate of Returt).

Mnoho spoločností poskytuje svojim zákazníkom úver. V dôsledku toho sa môže peňažný príjem odložiť do určitého časového obdobia. V prípade spoločností s veľkými zostatkami pohľadávok je užitočné sledovať nesplatené dni predaja (DSO – Days sales outstanding), čo spoločnosti pomáha určiť dobu, ktorú potrebuje na premenu predaja kreditu na hotovosť. Priemerná doba do inkasa platby je dôležitým aspektom v celkovom cykle konverzie hotovosti spoločnosti.

Kľúčovou oblasťou finančnej analýzy na odhadnutie budúcej výkonnosti spoločnosti je využívanie minulej výkonnosti spoločnosti, ako je čistý zisk alebo ziskové rozpätie. Tento typ analýzy historických trendov je prospešný na identifikáciu sezónnych trendov. Napríklad maloobchodníci môžu v posledných mesiacoch pred Vianocami zaznamenať drastický nárast predaja. To umožňuje podniku predpovedať rozpočty a robiť rozhodnutia, napríklad potrebné minimálne úrovne zásob, na základe minulých trendov.

Finančná analýza investícii

Pri finančnej analýze investícii vykoná analytik, ktorý je nezávislý od spoločnosti, analýzu na investičné účely. Analytici môžu použiť prístup zhora-nadol alebo zdola-nahor. Prístup zhora-nadol najskôr hľadá makroekonomické príležitosti, ako napríklad vysoko výkonné odvetvia, a následne podrobne rozoberie najlepšie spoločnosti v tomto odvetví. Potom ďalej analyzuje zásoby konkrétnych spoločností, aby vybral potenciálne úspešné spoločnosti ako investície, pričom sa pozerá na základy konkrétnej spoločnosti.

Na druhej strane prístup zdola-nahor skúma konkrétnu spoločnosť a vykonáva podobnú pomerovú analýzu ako tie, ktoré sa používajú pri finančnej analýze podniku. Minulú výkonnosť a očakávanú budúcu výkonnosť považuje za investičné ukazovatele. Investície zdola-nahor nútia investorov, aby v prvom rade zvážili mikroekonomické faktory. Medzi tieto faktory patrí celkové finančné zdravie spoločnosti, analýza finančných výkazov, ponúkané produkty a služby, ponuka a dopyt a ďalšie individuálne ukazovatele výkonnosti spoločnosti v priebehu času.

Druhy finančnej analýzy

Existujú dva typy finančnej analýzy: fundamentálna analýza a technická analýza.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza využíva na určenie hodnoty podniku pomery získané z údajov v účtovných závierkach, ako napríklad zisk spoločnosti na akciu (po angl. EPS – Earning per Share). Prostredníctvom pomerovej analýzy a preskúmaním finančných a ekonomických situácií okolo spoločnosti je analytik schopný dospieť k vnútornej hodnote podkladového aktíva. Konečným cieľom je dospieť k číslu, ktoré môže investor porovnať so súčasnou cenou cenného papiera, aby zistil, či je aktívum podhodnotené alebo nadhodnotené.

Technická analýza

Technická analýza využíva štatistické trendy získané z obchodnej činnosti, ako sú kĺzavé priemery (po angl. MA – Moving Averages). Technická analýza v zásade predpokladá, že cena cenného papiera už odráža všetky verejne dostupné informácie a namiesto toho sa zameriava na štatistickú analýzu cenových pohybov. Technická analýza sa snaží pochopiť sentiment trhu hľadaním vzorov a trendov radšej ako analýzou základných vlastností aktíva.

Príklady finančnej analýzy

Pre príklad fundamentálnej analýzy použijeme americkú spoločnosť Discover Financial Services, ktorá v druhom štvrťroku 2019 vykázala zisky za akciu (EPS) vo výške 2,32 USD. EPS mali v prvej štvrtine 2019 hodnotu 2,15 USD. Finančný analytik, ktorý využíva fundamentálnu analýzu, by to považoval za pozitívny znak zvyšovania vnútornej hodnoty aktíva. Prognózy do budúcnosti by značili ďalší nárast EPS. Napríklad: podľa Nasdaq.com sa odhadovalo, že v treťom štvrťroku 2019 EPS dosiahne hodnotu až 2,29 USD na základe odhadovaného EPS v druhom štvrťroku 2019 s hodnotou 2,11 USD a v prvom štvrťroku s hodnotou 2,00 USD. Všimnite si tiež, že vykázané EPS za prvé dva štvrťroky 2019 prekročili odhadované EPS.

Ako príklad technickej analýzy si uvedieme analýzu vykonanú na výmennom kurze Britská libra (GBP) / USD (USD) po výsledkoch hlasovania Brexitu v júni 2016. Pri pohľade na graf výmenných kurzov bolo zrejmé, že hodnota GBP v porovnaní s USD výrazne klesla dosahujúc najnižšiu úroveň spred 31 rokov. 

Scroll to Top