Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza (FA) je metóda merania vnútornej hodnoty cenných papierov skúmaním súvisiacich hospodárskych a finančných faktorov. Fundamentálni analytici študujú čokoľvek, čo môže ovplyvniť hodnotu aktíva, od makroekonomických faktorov, ako sú stav hospodárstva a priemyselné podmienky, až po mikroekonomické faktory, ako je účinnosť riadenia spoločnosti.

Konečným cieľom je dospieť k číslu, ktoré môže investor porovnať k aktuálnej cene aktíva, aby zistil, či je cenný papier podhodnotený alebo nadhodnotený.

Táto metóda analýzy je protikladom technickej analýzy, ktorá predpovedá smerovanie cien prostredníctvom analýzy historických údajov o trhu, ako sú cena a objem.

Pochopenie fundamentálnej analýzy

Cieľom každej analýzy cenných papierov je zistiť, či je aktívum na trhu správne ohodnotené. Fundamentálna analýza je zvyčajne vykonaná z makro, a potom z mikro hľadiska. Analytici obyčajne skúmajú celkový stav hospodárstva a silu konkrétneho odvetvia skôr, ako výkonnosť jednotlivej spoločnosti s cieľom dospieť k reálnej trhovej hodnote akcie.

Fundamentálna analýza využíva verejné údaje na vyhodnotenie hodnoty akcie alebo iného druhu cenných papierov. Napríklad pri hodnotení dlhopisu sa investor pozerá na ekonomické faktory, ako sú úrokové sadzby a celkový stav ekonomiky. Potom skúma informácie o emitentovi dlhopisu, ako napríklad potenciálne zmeny v jeho úverovom ratingu.

Na zistenie hodnoty a potenciálu pre budúci rast cenného papiera využíva fundamentálna analýza výnosy, zisky, budúci rast, návratnosť vlastného kapitálu, ziskové marže a ďalšie údaje. Všetky tieto údaje sú k dispozícii v účtovných závierkach spoločnosti. Fundamentálna analýza sa najčastejšie používa pri akciách, ale je užitočná na hodnotenie všetkých druhov aktív, od dlhopisov po deriváty. 

Investovanie pomocou fundamentálnej analýzy

Ak je vnútorná hodnota vyššia ako súčasná trhová cena, akcia sa považuje za podhodnotenú a odporúča sa jej kúpa. Ak je vnútorná hodnota nižšia ako jej trhová cena, akcia sa považuje za nadhodnotenú a odporúča sa jej predaj.

Investori uplatňujú dlhú pozíciu na akcie (nakupujú akcie s očakávaním, že ich hodnota porastie) silných spoločností, a krátku pozíciu na akcie (predávajú akcie, pri ktorých veria, že ich hodnota klesne, a že ich spätne odkúpia za nižšiu cenu) slabých spoločností.

Táto metóda analýzy cenných papierov je protikladom technickej analýzy, ktorá predpovedá smerovanie cien pomocou analýzy historických trhových údajov, ako sú napríklad cena a objem.

Kvantitatívna a kvalitatívna fundamentálna analýza

Problém s definíciou slova fundamentálny je v tom, že sa môže vzťahovať na všetko, čo súvisí s dobrou hospodárskou situáciou spoločnosti. Samozrejme patria sem aj čísla, ako sú príjmy a zisky, ale môže ísť aj o čokoľvek iné od trhového podielu spoločnosti po kvalitu jej riadenia.

Rôzne fundamentálne faktory možno rozdeliť do dvoch kategórií: kvantitatívne a kvalitatívne. Finančný význam týchto pojmov sa príliš nelíši od ich štandardných definícií. Takéto definície nájdete v slovníku:

 • kvantitatívny – merateľný alebo vyjadriteľný číselnými výrazmi
 • kvalitatívny – súvisiaci alebo založený na kvalite či charaktere niečoho

V tejto súvislosti sú kvantitatívne údaje konkrétne čísla. Sú to merateľné charakteristiky podniku. Preto je najväčším zdrojom kvantitatívnych údajov účtovná závierka. Príjmy, zisk, aktíva a mnoho iného sa dá merať s veľkou presnosťou.

Kvalitatívne základy sú menej hmatateľné. Môžu zahŕňať kvalitu kľúčových výkonných pracovníkov spoločnosti, vybudované meno, patenty a patentovanú technológiu.

Ani kvalitatívna, ani kvantitatívna analýza nie je lepšia. Mnoho analytikov ich posudzuje spoločne.

Kvalitatívne informácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy

Existujú štyri kľúčové informácie, ktoré analytici vždy berú do úvahy, pokiaľ ide o spoločnosť. Všetky sú skôr kvalitatívne ako kvantitatívne. Patrí sem:

 • Obchodný model: Čo presne spoločnosť robí? Nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Ak je obchodný model spoločnosti založený na predaji rýchleho občerstvenia z kuracieho mäsa, zarába to týmto spôsobom? Alebo ťaží iba z autorských a franchisingových poplatkov?
 • Konkurenčná výhoda: Dlhodobý úspech spoločnosti je spôsobený predovšetkým schopnosťou mať konkurenčnú výhodu a tiež udržať si ju. Silné konkurenčné výhody, ako napríklad obchodná značka firmy Coca Cola alebo ovládnutie operačného systému pre stolové počítače spoločnosťou Microsoft, vytvorili v ich okolí akúsi ochrannú bariéru, ktorá drží konkurentov na uzde a spoločnosti sa môžu tešiť sa z rastu a ziskov. Ak spoločnosť dokáže dosiahnuť konkurenčnú výhodu, jej akcionári budú odmeňovaní po desaťročia.
 • Manažment: Niektorí veria, že manažment je najdôležitejším kritériom na investovanie do spoločnosti. Dáva to však zmysel. Aj najlepší obchodný model je odsúdený na zánik, ak vedúci predstavitelia spoločnosti plán nerealizujú správne. Aj keď je pre maloobchodných investorov ťažké nájsť a ohodnotiť manažérov, môžete sa pozrieť na webovú stránku spoločnosti a nahliadnuť do životopisov najvyšších členov predstavenstva. Ako dobre sa im darilo v predchádzajúcich zamestnaniach? Predávali v poslednej dobe špekulačné cenné papiere?
 • Správa a riadenie spoločnosti: Správa a riadenie spoločnosti popisuje politiky zavedené v organizácii, ktoré označujú vzťahy a zodpovednosti medzi vedením, riaditeľmi a akcionármi. Tieto zásady sú definované v zakladateľskej listine a interných predpisoch, spolu so zákonmi a právnymi predpismi spoločnosti. Chcete obchodovať so spoločnosťou, ktorá je riadená eticky, spravodlivo, transparentne a efektívne. Osobitne si všímajte či vedenie dodržiava práva a záujmy akcionárov. Ubezpečte sa, že ich komunikácia s akcionármi je transparentná, jasná a zrozumiteľná. Ak to nechápete, je to pravdepodobne preto, že nechcú aby ste to chápali.

Je tiež dôležité zohľadniť priemyselné odvetvie spoločnosti: základňu zákazníkov, podiel na trhu medzi firmami, rast v celom odvetví, konkurenciu, reguláciu a obchodné cykly. Informácie o tom, ako toto odvetvie funguje, vám ako investorovi umožnia lepšie pochopiť finančné zdravie spoločnosti.

Kvantitatívne informácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy

Účtovné závierky sú prostriedok, pomocou ktorého spoločnosť zverejňuje informácie týkajúce sa jej finančnej výkonnosti. Nasledovatelia fundamentálnej analýzy využívajú kvantitatívne informácie získané z finančných výkazov na investičné rozhodnutia. Tri najdôležitejšie finančné výkazy sú výkazy ziskov a strát, súvahy a výkazy peňažných tokov.

 • Súvaha: Súvaha predstavuje záznam o aktívach, pasívach a vlastnom kapitále spoločnosti za určité obdobie. Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív:
 • Aktíva = pasíva + vlastný kapitál/kapitál akcionárov: Aktíva predstavujú zdroje, ktoré podnik vlastní alebo riadi v danom časovom okamihu. Patria sem položky ako hotovosť, zásoby, stroje a budovy. Druhá strana rovnice predstavuje celkovú hodnotu financovania, ktoré spoločnosť použila na nadobudnutie týchto aktív. Financovanie je výsledkom záväzkov alebo vlastného kapitálu. Záväzky alebo pasíva predstavujú dlh (ktorý sa musí samozrejme splatiť), zatiaľ čo vlastný kapitál predstavuje celkovú hodnotu peňazí, ktorou vlastníci prispeli do podnikania, vrátane nerozdelených ziskov, čo je zisk dosiahnutý v predchádzajúcich rokoch.
 • Výkaz ziskov a strát: Kým súvaha volí pri skúmaní podniku krátkodobý prístup, výkaz ziskov a strát meria výkonnosť spoločnosti v konkrétnom časovom rámci. Teoreticky, by ste sa mohli stretnúť so súvahou za mesiac alebo dokonca za deň, ale verejné spoločnosti ju vytvárajú iba  štvrťročne alebo ročne. Výkaz ziskov a strát obsahuje informácie o výnosoch, nákladoch a zisku, ako výsledok obchodných operácií za dané obdobie.
 • Výkaz peňažných tokov: Výkaz peňažných tokov predstavuje záznam príjmov a výdavkov podniku za určité časové obdobie. Výkaz o peňažných tokoch sa zvyčajne zameriava na tieto činnosti súvisiace s hotovosťou:
 • Peňažné toky z investičných činností (Cash from investing – CFI): Peniaze použité na investovanie do aktív, ako aj výnosy z predaja iných podnikov, zariadení alebo dlhodobých aktív
 • Peňažné toky z finančných činností (Cash from financing – CFF): Peňažné prostriedky vyplatené alebo prijaté z emitovania a požičiavania finančných prostriedkov
 • Prevádzkové peňažné toky (Operating Cash Flow – OCF): Peňažné prostriedky generované z každodenných obchodných operácií.

Výkaz peňažných tokov je dôležitý, pretože pre podnik je veľmi ťažké manipulovať s jeho hotovostnou situáciou. Účtovníci dokážu zmanipulovať zisky, nie však hotovosť v banke. Z tohto dôvodu niektorí investori používajú výkaz peňažných tokov ako konzervatívnejšie meradlo na výkonnosť spoločnosti.

Vnútorná hodnota

Jedným z hlavných predpokladov fundamentálnej analýzy je, že cena na akciovom trhu úplne neodráža skutočnú hodnotu akcie. Prečo inak robiť cenovú analýzu? Vo finančnom žargóne je táto skutočná hodnota známa ako vnútorná hodnota.

Napríklad povedzme, že akcie spoločnosti sa obchodujú za 20 dolárov. Po vykonaní rozsiahlej analýzy spoločnosti zistíte, že naozaj stoja 25 dolárov. To znamená, že určujete vnútornú hodnotu akcie na 25 USD. Ide o dôležité zistenie, pretože chcete kúpiť akcie, ktoré sa obchodujú za ceny výrazne nižšie ako je ich vnútorná hodnota.

To vedie k druhému hlavnému predpokladu fundamentálnej analýzy: V dlhodobom horizonte bude akciový trh odrážať základne hodnoty. Problém je, že nikto nevie, ako dlho je „z dlhodobého hľadiska“. Mohli by to byť dni alebo roky. O tom je fundamentálna analýza. Zameraním sa na konkrétny podnik alebo sektor môže investor odhadnúť vnútornú hodnotu firmy a nájsť príležitosti na kúpu so zľavou. Investícia sa vyplatí, keď trh doženie základné hodnoty.  Jedným z najslávnejších a najúspešnejších fundamentálnych analytikov je tzv. „Veštec z Omahy“, Warren Buffett, ktorý túto techniku ​​využíva pri výbere akcií.

Kritika fundamentálnej analýzy

Najväčšia kritika fundamentálnej analýzy pochádza predovšetkým od dvoch skupín: od zástancov technickej analýzy a tých, ktorí veria v hypotézu efektívneho trhu.

Technická analýza

Technická analýza je ďalšou primárnou formou analýzy aktív. Jednoducho povedané, technickí analytici zakladajú svoje investície (alebo presnejšie svoje obchody) výlučne na pohyboch cien a objemu akcií. Pomocou grafov a iných nástrojov obchodujú dynamicky a ignorujú základy.

Jednou zo základných zásad technickej analýzy je, že trh dáva zľavy na všetko. Všetky novinky o spoločnosti sú už v cene akcií. Pohyby cien akcií preto poskytujú podrobnejšie informácie, než základne hodnoty podniku.

Hypotéza efektívneho trhu

Nasledovatelia hypotézy efektívneho trhu však väčšinou nesúhlasia s fundamentálnymi ani technickými analytikmi.

Hypotéza efektívneho trhu tvrdí, že je v zásade nemožné poraziť trh prostredníctvom fundamentálnej alebo technickej analýzy. Táto teória predpokladá, že kurzy cenných papierov ovplyvňujú len objektívne informácie. Trhová cena akcií na trhu potom predstavuje objektívnu hodnotu, akcie sú v každom okamihu správne ocenené a na trhu nemožno nájsť podhodnotené alebo nadhodnotené akcie. Trh je tak úplne nepredvídateľný.

Príklady fundamentálnej analýzy

Ako príklad si uveďme spoločnosť Coca-Cola. Pri skúmaní jej akcií sa musí analytik zamerať na ročné výplatu dividend, zisk na akciu, pomer cena/zisk a mnoho ďalších kvantitatívnych faktorov. Žiadna analýza Coca-Coly však nie je úplná bez zohľadnenia jej vysokého uznania značky. Ktokoľvek môže založiť spoločnosť, ktorá predáva cukor a vodu, ale len málo spoločností je známych miliardám ľudí. Je ťažké presne odhadnúť, aká vysoká je hodnota značky Coca-Cola, ale môžete si byť istí, že hodnota značky je základná zložka prispievajúca k trvalému úspechu spoločnosti.

Pomocou fundamentálnej analýzy môžeme hodnotiť aj celkový trh. Napríklad analytici skúmali fundamentálne údaje indexu S&P 500 za obdobie 4. júla do 8. júla 2016. Počas tohto obdobia sa S&P po zverejnení správy o pozitívnych pracovných miestach v USA zvýšil na 2129,90. Bolo to konkrétne ďalších 287 000 pracovných miest za mesiac jún, čo zvýšilo hodnotu akciového trhu k 8. júlu 2016.

Existujú však rôzne názory na skutočnú hodnotu trhu. Niektorí analytici sa domnievajú, že ekonomika smeruje na medvedí trh, zatiaľ čo iní analytici sa domnievajú, že bude pokračovať v býčom trende.

Scroll to Top