Investičná analýza

Pojem investičná analýza zahŕňa rôzne spôsoby hodnotenia finančných aktív, sektorov a trendov. Môže ísť napríklad o analýzu minulých výnosov s cieľom predpovedať budúcu výkonnosť, výber typu investičného nástroja, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám investora, alebo hodnotenie cenných papierov, ako sú akcie a dlhopisy alebo kategórií cenných papierov z hľadiska rizika, výnosu alebo cenových pohybov.

Investičná analýza je kľúčom k akejkoľvek rozumnej stratégii riadenia portfólia.

Ako funguje investičná analýza?

Analýza investícii vám umožňuje predpovedať budúci vývoj analyzovanej investície. Tiež s ňou zistíte, či vám konkrétna investícia vyhovuje. Kľúčovými faktormi pri analýze investícií sú vstupná cena, očakávaný časový horizont na držanie investície, úloha analyzovanej investície vo vašom portfóliu.

Napríklad, pri investičnej analýze podielových fondov bude investor pozerať na faktory, ako výkon fondu v porovnaní s benchmarkom a rovnocennými fondmi. Pri porovnaní rovnocenných fondov skúmate rozdiely vo výkone, pomere nákladov, stabilite riadenia, váhe sektora, investičnom spôsobe a rozdelení aktív.

Neexistuje jeden recept pre všetkých. Existujú viaceré typy investorov, ktorých ciele, časové horizonty a príjmy sa líšia. Takisto neexistuje jedno aktívum, ktoré by vyhovovalo všetkým týmto parametrom. Starší investor nemusí byť ochotný podstúpiť riziko, kým mladý investor, ktorý práve začal sporiť na dôchodok, ho možno podstúpi rád.

Investičná analýza môže tiež zahŕňať hodnotenie celkovej investičnej stratégie z hľadiska myšlienkového procesu, potrieb a finančnej situácie v čase vzniku stratégie. Hodnotí ako tieto rozhodnutia ovplyvnili výkon portfólia a či je potreba stratégiu upraviť. Ak sa na robenie investičnej analýzy necítite, môžete sa obrátiť na finančného poradcu alebo iného finančného profesionála.

Typy investičných analýz

Napriek veľkému množstvu spôsobov analyzovania podkladových aktív, sektorov a trhov, môže byť investičná analýza rozdelená do týchto pár kategórii.

Investícia zdola-nahor vs. zhora-nadol

Investori môžu pri analýze postupovať zdola-nahor alebo zhora-nadol. Analýza zdola-nahor sa zaoberá hodnotou jednotlivých akcií pomocou ukazovateľov ako odhadovaná cena, riadenie spôsobilosti a iných jedinečných vlastností akcie alebo podkladového aktíva. Pri rozdeľovaní kapitálu pomocou analýzy zhora-nadol sa nezameriavate na hospodárske ani trhové cykly. Pri výbere najlepších spoločností a akcií neberiete do úvahy hospodárske, trhové ani priemyselné makro trendy. Investovanie zdola-nahor v podstate využíva viac mikroekonomický prístup než rozsiahly makroekonomický prístup.

Makroekonomický prístup je charakteristickým znakom investičnej analýzy zhora-nadol. Zdôrazňuje ekonomické, trhové a priemyselné trendy predtým, ako sa prijmú podrobnejšie investičné rozhodnutia o pridelení kapitálu konkrétnym spoločnostiam. Príkladom tohto prístupu je investor, ktorý hodnotí rôzne sektory spoločnosti a zistí, že finančný sektor bude pravdepodobne výkonnejší ako priemyselný sektor. Výsledkom je, že v investičnom portfóliu investora budú prevládať akcie vo finančnom sektore.

Fundamentálna vs. technická analýza

Ostatné metódy investičnej analýzy zahŕňajú fundamentálnu analýzu a technickú analýzu. Fundamentálna analýza zdôrazňuje potrebu hodnotiť finančné zdravie spoločnosti, ako aj ekonomický výhľad. Fundamentálni analytici vyhľadajú akcie, o ktorých sa domnievajú, že ich trh nesprávne ocenil. Obchodujú s akciami za nižšiu cenu ako zaručuje ich vnútorná hodnota. Títo investori často využívajú analýzu zdola-nahor. Hodnotia pri tom finančný stav spoločnosti, budúce obchodné vyhliadky, potenciál dividend a konkurenčné výhody. Medzi zástancov tohto štýlu patrí Warren Buffett a jeho mentor Benjamin Graham.

V technickej analýze sa kladie dôraz na hodnotenie vzorov v cenách akcií a štatistických parametrov prostredníctvom počítačom vyhodnotených tabuliek a grafov. Na rozdiel od fundamentálnych analytikov, ktorí sa pokúšajú vyhodnotiť vnútornú hodnotu cenného papiera, sa technickí analytici zameriavajú na vzory pohybov cien, obchodné signály a rôzne ďalšie analytické nástroje na tvorbu grafov. Na základe týchto ukazovateľov potom určia silné a slabé stránky aktíva. Intradenní obchodníci často využívajú technickú analýzu pri navrhovaní svojich stratégií a načasovaní vstupov a výstupov z pozícií.

Príklad investičnej analýzy

Prieskumní analytici neustále zverejňujú správy o investičných analýzach jednotlivých cenných papierov, tried aktív a trhových sektorov. Hodnotia výhľady a dávajú odporúčania, kedy zaujať dlhú či krátku pozíciu alebo udržať pozíciu v konkrétnom sektore. Napríklad 28. marca 2019 vydal Charles Schwab analýzu spotrebiteľských akcií. Správa vychádza z makroekonomického prístupu a zameriava sa na rôzne pozitívne a negatívne politické a hospodárske zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na toto odvetvie. Skúmali snahy maloobchodníkov znížiť náklady, nárast fúzií a akvizícií (M&A), obchodné spory a geopolitické obavy. Analytici potom pridelili celkové neutrálne hodnotenie „výkonnosti trhu“. Toto neutrálne hodnotenie v podstate znamená, že predmet analýzy by mal poskytovať výnosy v súlade s hodnotami S&P 500.

Scroll to Top