Technická analýza

Technická analýza je obchodná disciplína, ktorá sa používa na hodnotenie investícií a identifikáciu obchodných príležitostí analýzou štatistických trendov získaných z obchodnej činnosti, ako je pohyb cien a objem. Na rozdiel od fundamentálnych analytikov, ktorí sa pokúšajú vyhodnotiť vnútornú hodnotu cenného papiera, technickí analytici na určenie sily aktíva využívajú vzory v pohyboch cien, obchodné signály a rôzne ďalšie grafové analýzy. 

Technická analýza môže byť použitá na akékoľvek podkladové aktívum s historickými obchodnými údajmi. Patria sem akcie, futures, komodity, pevný príjem, meny a iné cenné papiere. V tomto návode zvyčajne v príkladoch analyzujeme akcie, avšak tieto koncepty sa dajú použiť na akýkoľvek typ aktíva. V skutočnosti je technická analýza oveľa rozšírenejšia na komoditných a devízových trhoch, na ktorých sa obchodníci zameriavajú na krátkodobé pohyby cien.

Základy technickej analýzy

Technickú analýzu tak, ako ju poznáme dnes, prvýkrát predstavil Charles Dow koncom 19. storočia. Ku koncepcii Dowovej teórie prispelo niekoľko ďalších významných výskumníkov vrátane Williama P. Hamiltona, Roberta Rhea, Edsona Goulda a Johna Mageeho. Roky výskumu obohatili súčasnú technickú analýzu o stovky vzorov a signálov.

Technickí analytici sa domnievajú, že minulá obchodná činnosť a zmeny v cenách aktíva môžu byť cennými ukazovateľmi budúcich cenových pohybov aktíva. Môžu použiť iba technickú analýzu alebo ju skombinovať s vnútornou hodnotou aktíva, no vo väčšine prípadov sú ich presvedčenia založené výlučne na štatistikách a grafoch o cennom papieri. Asociácia trhových technikov (MTA – The Market Technicians Association) je jednou z najobľúbenejších skupín podporujúcich technických analytikov v ich investíciách. Populárne osvedčenie Chartered Market Technicians (CMT) získali už mnohí pokročilí technickí analytici.

Základné predpoklady technickej analýzy

Existujú dve základné metódy, ktoré sa používajú na analýzu cenných papierov a prijímanie investičných rozhodnutí: fundamentálna analýza a technická analýza. Fundamentálna analýza zahŕňa analýzu účtovnej uzávierky spoločnosti s cieľom určiť reálnu hodnotu podnikania, zatiaľ čo technická analýza predpokladá, že cena cenného papiera už odráža všetky verejne dostupné informácie a namiesto toho sa zameriava na štatistickú analýzu pohybov cien. Technická analýza sa pokúša pochopiť trhový sentiment skôr hľadaním vzorov a trendov než analýzou základných atribútov aktíva.

Charles Dow vydal sériu editoriálov, v ktorých rozoberá teóriu technickej analýzy. Jeho spisy obsahovali dva základné predpoklady, ktoré naďalej tvoria rámec pre obchodovanie s technickou analýzou:

  • Trhy sú efektívne s hodnotami, ktoré predstavujú faktory, ktoré ovplyvňujú cenu cenných papierov, ale
  • pohyby trhových cien nie sú čisto náhodné, pohybujú sa v identifikovateľných vzoroch a trendoch, ktoré majú tendenciu sa v priebehu času opakovať

Hypotéza efektívneho trhu (EMH – The efficient Market Hypothesis) v podstate znamená, že trhová cena cenného papiera v danom okamihu presne odráža všetky dostupné informácie, a preto predstavuje skutočnú reálnu hodnotu cenného papiera. Tento predpoklad je založený na myšlienke, že trhová cena odráža celkovú znalosť všetkých účastníkov trhu. Aj keď sa tento predpoklad vo všeobecnosti považuje za pravdivý, môžu ho ovplyvniť správy alebo vyhlásenia o aktíve, ktoré môžu mať krátkodobý alebo dlhodobý vplyv jeho cenu. Technická analýza funguje iba v prípade, že sú trhy málo efektívne.

Druhý základný predpoklad, z ktorého vychádza technická analýza, je predstava, že zmeny cien nie sú náhodné. Technickí analytici sú preto presvedčení, že je možné identifikovať trhové trendy, krátkodobé aj dlhodobé, a tým umožniť obchodníkom na trhu profitovať z investovania na základe analýzy trendov.

Technická analýza je v súčasnosti založená na troch hlavných predpokladoch:

1: Trh dáva na všetko zľavy

Mnohí odborníci kritizujú technickú analýzu, pretože zohľadňuje len pohyby cien a ignoruje základné faktory. Technickí analytici veria, že cena aktíva už zahŕňa všetko od základov spoločnosti cez rozsiahle trhové faktory až po psychológiu trhu. Vďaka tomu nie je potrebné posudzovať každý faktor samostatne. Zostáva iba analyzovať cenové pohyby, ktoré technickí analytici považujú za produkt ponuky a dopytu po konkrétnej akcii na trhu.

2: Ceny sa hýbu v trendoch

Technickí analytici sú presvedčení, že sa ceny hýbu v krátkodobých, stredných a dlhodobých trendoch. Inými slovami, cena akcie bude s väčšou pravdepodobnosťou nasledovať trend z minulosti, než by sa mala pohybovať nevyspytateľne. Väčšina technických obchodných stratégií je založená na tomto predpoklade.

3: História sa opakuje

Technickí analytici sa domnievajú, že história má tendenciu opakovať sa. Opakujúci sa charakter cenových pohybov sa často pripisuje psychológii trhu, ktorá býva veľmi predvídateľná na základe emócií, ako je strach alebo vzrušenie. Technická analýza využíva vzory grafov na analýzu týchto emócií a následné pohyby trhu, aby pochopila trendy. Aj keď sa mnoho foriem technickej analýzy používa už viac ako 100 rokov, stále sa považujú za relevantné, pretože zobrazujú vzory v pohybe cien, ktoré sa často opakujú.

Ako sa používa technická analýza?

Technická analýza sa snaží predvídať pohyb cien prakticky akéhokoľvek obchodovateľného nástroja, ktorý je vo všeobecnosti vystavený silám ponuky a dopytu, vrátane akcií, dlhopisov, futures a menových párov. V skutočnosti niektorí považujú technickú analýzu iba za sledovanie ponuky a dopytu, ktoré sa odrážajú v pohybe ceny cenného papiera na trhu. Technická analýza sa najčastejšie vzťahuje na zmeny cien, ale niektorí analytici sledujú iné čísla ako len cenu, napríklad objem obchodov alebo údaje o otvorených úrokoch.

V celom odvetví existujú stovky vzorov a signálov, ktoré výskumníci vyvinuli na podporu obchodovania s technickou analýzou. Technickí analytici tiež vyvinuli množstvo druhov obchodných systémov, ktoré im pomôžu predpovedať a obchodovať s pohybmi cien. Niektoré ukazovatele sa zameriavajú predovšetkým na identifikáciu súčasného trendu na trhu vrátane oblastí podpory a odolnosti, zatiaľ čo iné sa zameriavajú na určenie sily trendu a pravdepodobnosť jeho pokračovania. Bežne používané technické indikátory a modely grafov zahŕňajú trendové čiary, kanály, kĺzavé priemery a indikátory hybnosti.

Vo všeobecnosti sa technickí analytici zameriavajú na tieto typy indikátorov:

  • cenové trendy
  • vzory grafov
  • objemové a hybné indikátory
  • oscilátory
  • kĺzavé priemery
  • úroveň podpory a rezistencie

Rozdiel medzi technickou analýzou a fundamentálnou analýzou

Fundamentálna analýza a technická analýza, hlavné myšlienkové prúdy v online obchodovaní, sú si protikladné. Obidve metódy sa používajú na skúmanie a predpovedanie budúcich trendov v cenách akcií, a tak ako každá investičná stratégia alebo filozofia, majú svojich podporovateľov aj odporcov.

Fundamentálna analýza je metódou hodnotenia cenných papierov a snaží sa merať vnútornú hodnotu akcie. Fundamentálni analytici študujú všetko od celkových podmienok trhu a priemyslu až po finančné podmienky a riadenie spoločností. Zisky, náklady, aktíva a pasíva sú pre fundamentálnych analytikov dôležitými vlastnosťami.

Technická analýza sa líši od fundamentálnej analýzy v tom, že cena a objem akcie sú jediné vstupy. Základným predpokladom je, že všetky známe základy sa premietnu do ceny; nie je preto potrebné im venovať osobitnú pozornosť. Technickí analytici sa nesnažia merať vnútornú hodnotu cenných papierov, ale namiesto toho používajú burzové grafy na identifikáciu vzorov a trendov, ktoré naznačujú, čo sa s akciami bude diať v budúcnosti.

Obmedzenia technickej analýzy

Hlavnou prekážkou legitimity technickej analýzy je ekonomická zásada hypotézy efektívnych trhov (EMH). Podľa EMH, trhové ceny odrážajú všetky súčasné a minulé informácie, a preto neexistuje spôsob, ako využiť vzory alebo nesprávne oceňovanie na získanie mimoriadnych ziskov alebo alfa. Ekonómovia a fundamentálni analytici, ktorí veria v efektívne trhy, neveria, že z historických údajov o cene o objeme je možné získať kvalitné informácie a ani že história sa opakuje. Podľa nich je pohyb cien náhodný. 

Druhou kritikou technickej analýzy je, že v niektorých prípadoch funguje, ale iba preto, že predstavuje samonaplňujúce sa proroctvo. Napríklad veľa technických obchodníkov zadá príkaz stop-loss pod 200-denný kĺzavý priemer určitej spoločnosti. Ak by tak urobil veľký počet obchodníkov a akcia by dosiahla túto cenu, vznikol by veľký počet príkazov na predaj. To by viedlo k nižšej hodnote akcie, a potvrdil by sa tým pohyb, ktorý obchodníci očakávali.

Potom ostatní obchodníci uvidia zníženie ceny a tiež predajú svoje pozície, čím by posilnili silu trendu. Takáto situácia by mala len malý vplyv na to, kde sa bude nachádzať cena aktíva o niekoľko týždňov alebo mesiacov. Stručne povedané, ak dostatok ľudí používa rovnaké signály, môžu spôsobiť pohyb predpovedaný signálom, ale z dlhodobého hľadiska táto jediná skupina obchodníkov nemôže riadiť cenu.

Scroll to Top