Indikátory

Indikátory sú štatistiky, ktoré slúžia na meranie súčasných podmienok a predpovedanie finančných a ekonomických trendov.

Analýza indikátorov

Indikátory môžeme rozdeliť na ekonomické a technické. Ekonomické indikátory sú štatistické ukazovatele, ktoré sa používajú na meranie rastu alebo poklesu hospodárstva ako celku alebo sektorov v rámci hospodárstva. Vo fundamentálnej analýze poskytujú ekonomické indikátory prehľad o budúcom potenciáli ziskovosti verejných spoločností.

Technické indikátory sa vo veľkej miere využívajú v technickej analýze na predpovedanie vývoja burzových trhov alebo cenových modelov akéhokoľvek obchodovaného aktíva.

Ekonomické indikátory

Existuje veľa ekonomických indikátorov vytvorených rôznymi zdrojmi v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Napríklad Bureau of Labor Statistics je výskumnou zložkou Ministerstva práce Spojených štátov, zhromažďuje údaje o cenách, zamestnanosti a nezamestnanosti, kompenzáciách, pracovných podmienkach a produktivite. Správa o cenách obsahuje informácie o inflácii, dovozných a vývozných cenách a výdavkoch spotrebiteľov.

Inštitút pre riadenie dodávok (The Institute for Supply Management – ISM) je neziskové profesionálne združenie na riadenie dodávok a nákupu profesionálov. Od roku 1931 vydáva mesačne svoju ISM výrobnú správu o podnikaní. Správa obsahuje zložený index, index nákupných manažérov (Purchasing Managers´ Index – PMI), ktorý obsahuje informácie o výrobných a nevýrobných objednávkach. Index je pozorne sledovaným barometrom hospodárskej činnosti. Ministerstvo obchodu Spojených štátov (The US Department of Commerce) využíva pri hodnotení hospodárstva dáta od ISM.

Po väčšinu 21. storočia sú hlavnými ekonomickými indikátormi bývanie a nehnuteľnosti. Na meranie rastu v sektore bývania sa používa niekoľko ukazovateľov, vrátane indexu S&P / Case-Shiller, ktorý meria predajné ceny nehnuteľností a indexu NAHB / Wells Fargo Housing Market, ktorý predstavuje prieskum staviteľov domov a meria dopyt po nových domoch.

Medzi ďalšie ekonomické ukazovatele patria úrokové sadzby, peňažná zásoba a spotrebiteľský sentiment.

Technické indikátory

V kontexte technickej analýzy je ukazovateľom matematický výpočet založený na cene alebo objeme cenného papiera. Výsledok sa používa na predpovedanie budúcich cien.

Medzi bežné ukazovatele technickej analýzy patrí indikátor kĺzavého priemeru konvergencie-divergencie (Moving average convergence-divergence – MACD) a index relatívnej pevnosti (Relative Strength Index – RSI).

Indikátor MACD je založený na predpoklade, že tendencia ceny obchodovaného aktíva je návrat k trendovej línii. S cieľom odhaliť trendovú líniu obchodníci sledujú kĺzavé priemery cien aktív v rôznych časových obdobiach, väčšinou počas 50, 100 a 200 dní. Okrem toho môžu byť kĺzavé priemery jednoduché alebo prudké.

Indikátor RSI porovnáva veľkosť nedávnych ziskov a nedávnych strát, aby určil hybnosť ceny aktíva, či už nahor alebo nadol. Technickí obchodníci pomocou nástrojov ako MACD a RSI analyzujú cenové mapy aktív a hľadajú vzory, ktoré naznačia, kedy kúpiť alebo predať posudzované aktívum.

Čo je technický indikátor?

Technické indikátory sú heuristické alebo matematické výpočty založené na cene, objeme alebo otvorenom záujme aktíva alebo zmluvy. Využívajú ich obchodníci, ktorí sa riadia technickou analýzou.

Pri analýze historických údajov technickí analytici používajú indikátory na predpovedanie budúceho pohybu cien. Medzi príklady bežných technických indikátorov patrí index relatívnej pevnosti (RSI), index peňažných tokov, stochastické vlastnosti, MACD a Bollinger Bands®.

Ako fungujú technické indikátory?

Technická analýza je obchodná disciplína používaná na hodnotenie investícií a identifikáciu obchodných príležitostí analýzou štatistických trendov získaných z obchodnej činnosti, ako je pohyb cien a objem. Na rozdiel od fundamentálnych analytikov, ktorí sa pokúšajú hodnotiť vnútornú hodnotu cenného papiera na základe finančných alebo ekonomických údajov, sa technickí analytici zameriavajú na vzorce pohybov cien, obchodné signály a rôzne ďalšie nástroje analytického mapovania na vyhodnotenie sily alebo slabosti cenného papiera.

Technická analýza sa môže použiť na akékoľvek aktívum s historickými obchodnými údajmi. Patria sem akcie, futures, komodity, pevný príjem, meny a iné aktíva. V skutočnosti je technická analýza oveľa rozšírenejšia na komoditných a forexových trhoch, na ktorých sa obchodníci zameriavajú na krátkodobé pohyby cien.

Technické indikátory sa zameriavajú na historické obchodné údaje, ako sú cena, objem a otvorený úrok, a nie na základy podnikania, ako napríklad zisk, príjem alebo ziskové rozpätie. Technické indikátory bežne využívajú obchodníci, pretože sú určené na analýzu krátkodobých pohybov cien. Dlhodobí investori môžu využívať technické indikátory na identifikáciu vstupných a výstupných bodov.

Existujú dva základné typy technických indikátorov:

Overlay: Technické indikátory, ktoré používajú rovnakú mierku ako ceny, sú zobrazené na hornom okraji ceny na grafe akcií. Príklady zahŕňajú kĺzavé priemery a Bollinger Bands®

Oscilátory: Technické indikátory, ktoré oscilujú medzi lokálnym minimom a maximom, sú zobrazené nad alebo pod cenovým grafom. Príklady zahŕňajú oscilátory ako Stochastic, MACD alebo RSI.

Pri analýze aktíva obchodníci často používajú veľa rôznych technických ukazovateľov. Z tisíciek rôznych možností si obchodníci musia zvoliť ukazovatele, ktoré pre nich najlepšie fungujú, a oboznámiť sa s tým, ako fungujú. Na to aby obchodníci prišli s novými nápadmi môžu kombinovať technické indikátory so subjektívnejšími formami technickej analýzy, ako napríklad vzory grafov. Technické indikátory je možné začleniť do automatizovaných obchodných systémov vzhľadom na ich kvantitatívny charakter.

Ekonomické indikátory môžu byť čokoľvek, čo si investor vyberie. Avšak široká verejnosť sleduje predovšetkým špecifické dáta zverejňované vládou a neziskovými organizáciami. Medzi tieto indikátory patria okrem iného:

  • Index spotrebiteľských cien (The consumer Price Index – CPI)
  • Hrubý domáci produkt (Gross domestic Product – GDP)
  • Údaje o nezamestnanosti
  • Cena ropy

Ekonomické indikátory možno rozdeliť do kategórií alebo skupín. Väčšina z týchto ekonomických ukazovateľov má špecifický harmonogram zverejňovania, ktorý investorom umožňuje pripraviť sa na určité informácie a naplánovať ich zobrazovanie v určitých obdobiach mesiaca a roku.

Vedúce indikátory, ako je výnosová krivka, tovar dlhodobej spotreby, čisté obchodné formácie a ceny akcií, sa používajú na predpovedanie budúcich pohybov ekonomiky. Čísla alebo údaje o týchto finančných usmerneniach sa budú pohybovať alebo meniť pred ekonomikou, čo znamená názov ich kategórie. Informácie z týchto ukazovateľov sa musia brať s rezervou, pretože môžu byť nesprávne.

Súbežné indikátory, medzi ktoré patria napríklad GDP, úroveň zamestnanosti a maloobchodný predaj, sa prejavujú s výskytom konkrétnych hospodárskych činností. Táto trieda metrík zobrazuje aktivitu konkrétnej oblasti alebo regiónu. Mnohí politici a ekonómovia sledujú tieto údaje v reálnom čase.

Indikátory zaostávania, akým je hrubý národný produkt (Gross national Product – GNP), CPI, miera nezamestnanosti a úrokové sadzby, sa prejavia až po výskyte konkrétnej hospodárskej činnosti. Ako už názov napovedá, tieto údaje zobrazujú informácie až potom, ako k udalosti došlo, Tento koncový indikátor je technický indikátor, ktorý prichádza po veľkých ekonomických zmenách.

Interpretácia ekonomických indikátorov

Ekonomický indikátor je užitočný iba vtedy, ak ho niekto správne interpretuje. História ukázala silné korelácie medzi hospodárskym rastom meraným GDP a rastom podnikových ziskov. Určenie, či konkrétna spoločnosť môže zvýšiť svoje zisky na základe jedného ukazovateľa GDP, je však takmer nemožné.

Indikátory poskytujú informácie počas obchodovania, ale najlepší investori využívajú veľa ekonomických ukazovateľov, pričom ich kombinujú, aby získali prehľad o vzoroch a overenia v rámci viacerých súborov údajov.

Príklad z reálneho sveta

Vedúce indikátory predpovedajú kam smeruje ekonomika. Jedným z hlavných vedúcich indikátorov je akciový trh. Hoci nepatrí k najkritickejším vedúcim indikátorom, je to ten, na ktorý sa väčšina ľudí pozerá. Pretože ceny akcií ovplyvňujú výkonnosť zameranú na budúcnosť, trh môže naznačovať smerovanie ekonomiky, ak sú odhady výnosov presné.

Silný trh môže naznačovať, že odhady výnosov budú vysoké, čo môže naznačovať, že celková ekonomická aktivita stúpa. Naopak, pokles na trhu môže naznačovať, že zisky spoločností utrpia stratu. Existujú však obmedzenia týkajúce sa užitočnosti akciového trhu ako ukazovateľa, pretože výkonnosť podľa odhadov nie je zaručená. Tak vzniká riziko.

Akcie sú tiež predmetom cenových manipulácií spôsobených obchodníkmi a korporáciami na Wall Street. Manipulácie môžu zahŕňať zvyšovanie cien akcií prostredníctvom veľkoobjemových obchodov, komplexných stratégií finančných derivátov a zásad kreatívneho účtovníctva – legálnych aj nelegálnych. Akciový trh je tiež citlivý na výskyt „bublín, čo môže viesť k falošnému pozitívnemu výsledku smerovania trhu.

Scroll to Top