Opcie

Opcie sú finančný nástroj a druh derivátu, ktorého hodnotu určuje hodnota iného aktíva, akým sú napríklad akcie. Opčný kontrakt umožňuje kupujúcemu, v závislosti od jeho kontraktu, nakúpiť alebo predať podkladové aktívum. Na rozdiel od futures kontraktov, držiteľ opcie nie je povinný aktívum kúpiť/predať, má možnosť voľby. Na druhej strane, predávajúci opcie je povinný držiteľovi opciu predať/kúpiť.

Druhy opcií

Kúpna (call) opcia držiteľovi umožňuje kúpiť vybrané podkladové aktívum za stanovenú cenu v stanovenom časovom období.

Predajná (put) opcia držiteľovi umožňuje predať vybrané aktívum za stanovenú cenu v stanovenom časovom období.

Každý opčný kontrakt má konkrétny dátum exspirácie, dokedy ako držiteľ musíte opciu využiť. Ak opciu nevyužijete, automaticky vyprší. Uvedená cena za opciu sa nazýva realizačná cena (po angl. strike price). Opcie zvyčajne predávate/nakupujete prostredníctvom online brokerov.

Ako fungujú opcie?

Opcie sú viacúčelový finančný produkt. Opčné kontrakty predstavujú dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim, kde kupujúci platí opčnú prémiu s právami, ktoré mu garantuje zmluva. Pri kúpnej opcii majiteľ opcie verí, že jej cena pred uplynutím splatnosti porastie. Pri predajnej opcii držiteľ verí, že jej cena pred uplynutím splatnosti klesne.

Jedna opcia zvyčajne predstavuje 100 kusov podkladových akcii. Nakupujúci platí prémiový poplatok za každý kontrakt. Napríklad, ak má opcia prémiu 35 centov za kontrakt, nákup jednej opcie by stál 35 EUR (0,35 x 100 = 35 EUR). Výška prémie závisí čiastočne od realizačnej ceny, to je ceny opcie k dátumu vypršania jej platnosti. Ďalším faktorom, ktorý vplýva na prémiu, je deň vypršania platnosti, ktorý určuje, dokedy je opciu možné využiť. Dátum spotreby určuje podkladové aktívum, pri akciách je to zvyčajne tretí piatok v mesiaci, v ktorom bola uzavretá opčná zmluva.

Traderi a investori nakupujú a predávajú opcie z viacerých dôvodov. Opcie traderom umožňujú špekulovať o cenovom vývoji aktíva. Môžu podržať pozície uzavreté s finančnou pákou za nižšiu cenu ako pri nákupe akcii. Investori opcie využívajú k hedžovaniu alebo zníženiu rizika. V niektorých prípadoch môžu mať držitelia opcii zisk z nákupu predajných opcii alebo sa môžu stať vypisovateľom opcie.

Americké vs. európske opcie

Na základe času, kedy môžeme opcie uplatniť rozlišujeme americké a európske opcie. Uplatniť znamená, že využijete právo na kúpu alebo predaj podkladového aktíva. Opčný kontrakt európskeho typu umožňuje uplatnenie opcie iba v deň exspirácie alebo deň nadobudnutia. Americkú opciu môžete uplatniť v ktorýkoľvek deň odo dňa jej nadobudnutia až po deň splatnosti.

Čo môžete obchodovať s opciami?

Jednou z najväčších výhod opcií je ich flexibilita. Môžete obchodovať s veľkým počtom trhov. Podobne ako futures sa opcie dajú použiť na nákup a predaj aktív, ktoré by inak spôsobili logistické problémy, napríklad ropa alebo zlato.

Tu sú niektoré z tried aktív, s ktorými môžete obchodovať pomocou opcií:

 • Forexový trh – Vrátane veľkých menových párov ako AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a EUR/GBP
 • Akcie. Vrátane akcií ASX 200 a výberu popredných akcií spoločností v USA
 • Akciové indexy. Vrátane Australia 200 a Wall Street
 • Komodity. Vrátane kovov a energií.

Opcie možno využiť z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Denná opcia vyprší na konci dňa – zatiaľ čo týždenné alebo štvrťročné opcie budú platné omnoho dlhšie.

Riadenie rizika s gréckymi písmenami

Pre správne obchodovanie s opciami a riadenie opčných stratégii je dôležité poznať modely na riadenie rizika, ktoré sa označujú gréckymi písmenami. Každé písmeno predstavuje pomerne zložitý model založený na nepresných predpokladoch alebo vzťahu opcie s iným podkladovým aktívom. Traderi využívajú písmená gréckej abecedy na určenie úrovne rizika a spravovanie ich opčných obchodov.

Delta

Najdôležitejším ukazovateľom je delta (Δ) . Vyjadruje ako rýchlo sa pohybuje cena opcie oproti kurzu podkladového aktíva, na ktoré bola vypísaná. Delta môže naberať hodnoty 0 až 100, alebo – 100. Delta kúpnej opcie má hodnotu medzi 0 – 1, zatiaľ čo delta predajnej opcie má hodnotu medzi 0 až -1. Napríklad, predpokladajme, že vlastníte dlhú kúpnu opciu, ktorej delta má hodnotu 0,50. Ak podkladová akcia porastie o 1 €, cena opcie by mala teoreticky porásť o 50 centov.

Opční traderi využívajú deltu aj ako zaisťovací pomer, tzv. hedge ratio, na vytvorenie delta neutrálnej pozície. Napríklad, ak si kúpite americkú kúpnu opciu s deltou v hodnote 0,40, budete potrebovať predať 40 akcii, aby bolo riziko plne zaistené.

Delta by sa dala brať aj ako teoretická pravdepodobnosť, že v deň splatnosti skončí opcia v stave in-the-money, to znamená, že realizačná cena bude nižšia ako cena podkladového aktíva na trhu. Napríklad, opcia na kúpu s hodnotou delty 0,40 má 40% pravdepodobnosť, že skončí in-the-money.

Theta

Theta (Θ) predstavuje mieru zmeny medzi opčnou prémiou a časom. Inými slovami, meria o koľko sa zmení cena aktíva s ďalším dňom podržania opcie. Opcie strácajú hodnotu s blížiacim sa dátumom exspirácie. Tento jav sa nazýva time decay a pri obchodovaní s opciami to treba mať na pamäti. Napríklad, ak vlastníte opciu s hodnotou 7,50 a jej theta je 0,02, znamená to, že na druhý deň bude jej hodnota 7,48, o dva dni 7,46 a tak ďalej.

Theta sa zvyšuje, keď sú opcie at-the-money a znižuje, ak sú in-the money (ITM) alebo out-the-money (OTM). U dlhých kúpnych opciách a dlhých predajných opciách bude mať theta vo väčšine prípadov negatívnu hodnotu. Naopak, v krátkych pozíciách bude jej hodnota pozitívna. Na porovnanie, pri nástroji (napr. cenné papiere), na ktorého hodnotu nevplýva čas, by mala theta hodnotu 0.

Gamma

Gamma (Γ) súvisí s deltou a určuje, o koľko sa zmení delta, ak sa podkladové aktívum zmení o jednotku. U gammy sa nerozlišuje medzi kúpnou a predajnou opciou, ale krátkou a dlhou pozíciou. Pri dlhých pozíciách je gamma kladná, pri krátkych záporná. Gamma je zvyčajne nižšia pokiaľ je dátum splatnosti ďaleko a zväčšuje sa s blížiacim sa dátumom splatnosti.

Napríklad, predstavte si, že nakúpite kúpnu opciu, ktorej delta je 0,50 a gamma 0,10. Ak jej cena porastie o jednu jednotku, jej delta sa zvýši o 0,10. Ak by naopak cena klesla o jednu jednotku, delta by klesla s ňou o 0,10.

Gamma určuje aká stabilná je delta opcie. Čím vyššia je gamma, tým väčšia je pravdepodobnosť, že delta sa významne zmení pri čo i len malom pohybe ceny. Gamma je vyššia pri opciách ATM a znižuje sa, keď sa opcia dostáva na ITM alebo OTM.

Traderi sa môžu rozhodnúť pre zaistenie nielen s deltou, ale aj gammou. Byť delta-gamma neutrálny znamená, že pri pohyboch ceny podkladového aktíva bude hodnota delty blízko nuly.

Vega

Štvrtým ukazovateľom rizikovosti opcie je vega (V). Vyjadruje, aký má implikovaná volatilita vplyv na hodnotu opcie. Ide teda o citlivosť opcie na volatilitu. Vega udáva, o koľko sa zmení opčná prémia, ak sa volatilita zmení o 1%. Napríklad, opcia s vegou v hodnote 0,10 ukazuje, že cena opcie sa zmení o 10 centov, v prípade, že sa volatilita zmení o 1%.

Zvýšená volatilita naznačuje, že opcia zdražie. Vtedy je lepšie opcie vyplácať než kupovať. Na druhej strane, znížená volatilita bude mať negatívny vplyv na hodnotu opcie. Vtedy sa oplatí vstupovať do dlhých pozícii. Vega je najvyššia pri opciách ATM s dlhou dobou splatnosti.

Rho

Rho (p) ukazuje citlivosť opcie na úrokové sadzby. Vyjadruje, ako vplýva zmena úrokovej sadzby o 1% na hodnotu opcie. Predpokladajme, že Rho opcie s cenou 1,25 EUR je 0,05. Ak by úroková sadzba porástla o 1%, zvýšila by sa s ňou aj hodnota opcie, v tomto prípade na 1,30 EUR. V prípade predajných opcii by došlo k opaku. Rho je najvyššie pri opciách at-the-money s dlhým dátumom exspirácie.

Ďalšie grécke písmená

Lambda, ypsilon, vomma, veta, speed, zomma, color a ultima sú menej známe grécke termíny.  Tieto ukazovatele vyjadrujú citlivosť derivátnych nástrojov na zmeny na trhu. Čoraz častejšie sú využívané v obchodných stratégiách, pretože počítačový softvér si s týmito, častokrát zložitými a nezrozumiteľnými rizikovými faktormi dokáže poradiť.

Riziká a zisky pri nákupe kúpnych opcii

Kúpne (call) opcie majiteľovi umožňujú kúpiť podkladové aktívum za dohodnutú cenu pred uplynutím splatnosti, tzv. expiry. Majiteľ opcie nie je povinný aktívum kúpiť. Riziko, ktoré mu s týmto typom opcie hrozí, je limitované na opčnú prémiu. Na prémiu môžu mať vplyv výkyvy hodnoty aktíva.

Tí, ktorí nakupujú kúpne opcie veria, že hodnota aktíva pred dňom splatnosti porastie nad realizačnú (strike) cenu. Takáto situácia sa nazýva “bullish engulfing”, čo znamená býčie pohltenie. Ak sa kupujúceho býčia predpoveď naplní a cena akcie porastie nad realizačnú cenu, investor môže opciu uplatniť, kúpiť akciu za realizačnú cenu a následne ju predať na trhu, aby získal profit.

Ziskom z tohto obchodu je cena aktíva znížená o realizačnú cenu, opčnú prémiu a províziu pre brokera. Výsledné číslo vynásobte počtom zakúpených opčných zmlúv, následne ho vynásobte číslom 100, ak predpokladáme, že každý kontrakt predstavuje 100 akcii.

Ak cena podkladového aktíva neprevýši do dňa splatnosti realizačnú sumu, opcia vyprší bez zisku. Držiteľ nie je povinný akcie kúpiť, avšak príde o prémiu, ktorú zaplatil pri kúpe kúpnej opcie.

Riziká a zisky pri predaji kúpnych opcii

Predaj kúpnej opcie sa nazýva vypisovanie opcie. Vypisovateľ obdrží prémiu. Inými slovami, kupujúci opcie zaplatí prémiu vypisovateľovi (predajcovi) opcie. Ziskom v tomto prípade je prémia, ktorú vypisovateľ dostane za predaj opcie. Investor, ktorý opciu vypisuje, verí, že počas platnosti opcie cena akcie klesne alebo zostane tesne pod realizačnou cenou. Takýto trh sa nazýva medvedí trh.

Ak je cena akcie pred dátumom splatnosti na úrovni realizačnej ceny alebo pod ňou, opcia končí bezpredmetne pre kupujúceho kúpnej opcie. Predajca kúpnej opcie získava prémiu ako profit. Opcia nie je uplatnená, pretože kupujúci opcie by nekúpil opciu, ktorej cena je vyššia alebo rovnaká ako pôvodná realizačná cena.

Avšak, ak je trhová cena aktíva v čase exspirácie vyššia ako realizačná cena, predajca opcie musí akcie predať kupujúcemu za najnižšiu realizačnú cenu. Inými slovami, predajca musí buď predať akcie, ktoré vlastní alebo nakúpiť akcie za aktuálnu cenu a následne ich predať kupujúcemu. Vypisovateľ opcie sa tak ocitá v strate. Výška straty závisí od ceny akcii a poplatkov pre brokera znížených o prémiu.

Ako môžete vidieť, vypisovateľ (predajca) opcie čelí omnoho väčšiemu riziku ako kupujúci opcie. Kupujúci stráca iba prémiu. Vypisovateľ čelí nekonečnému riziku, pretože cena akcie by mohla naďalej rásť a s ňou aj straty.

Riziká a zisky pri kúpe predajných opcii

Predajné (put) opcie sú investície, pri ktorých kupujúci verí, že cena akcie v čase platnosti opcie klesne pod realizačnú cenu. Aj v tomto prípade môže držiteľ môže akcie predať bez povinnosti ich predať do uvedeného dátumu za dohodnutú realizačnú cenu.

Nakoľko kupujúci predajných opcii chcú, aby cena akcie poklesla, predajná opcia je zisková v prípade, že cena podkladového aktíva sa nachádza pod realizačnou cenou. Ak sa tak stane, investor môže využiť predajnú opciu. Akcie predá za najvyššiu realizačnú cenu opcie.

Jeho ziskom v tomto obchode je realizačná cena znížená o aktuálnu trhovú cenu, prémiu a výdavky pre brokera. Výsledok je vynásobený počtom opčných zmlúv a následne opäť vynásobený číslom 100, ak predpokladáme, že jedna zmluva predstavuje 100 akcii.

Hodnota kúpi predajnej opcie sa zvyšuje so znižujúcou sa cenou akcie. Na druhej strane, hodnota kúpi predajnej opcie sa znižuje, ak cena aktíva porastie. Riziko spojené s kúpou predajných opcii je limitované na prémiu, a to v prípade, že opcia skončí pre kupujúceho bezpredmetne.

Riziká a zisky pri predaji predajných opcii

Predaj predajnej opcie sa nazýva aj vypisovanie opcie. Vypisovateľ predajnej opcie sa domnieva, že cena aktíva sa počas platnosti opcie nezmení alebo sa zvýši. Ide o býčí trh. Kupujúci predajnej opcie má právo v deň splatnosti opcie prinútiť vypisovateľa kúpiť podkladové aktívum za realizačnú cenu.

Ak je cena aktíva v čase platnosti opcie vyššia ako realizačná cena, predajná opcia končí bezvýznamne pre kupujúceho. Vypisovateľ opcie získava profit v podobe prémie. Nedochádza k uplatneniu opcie, pretože kupujúci opcie by nekúpil akcie za nižšiu cenu.

Avšak, ak cena akcie klesne pod realizačnú cenu, vypisovateľ predajnej opcie je povinný nakúpiť akcie aktíva za realizačnú cenu. Inými slovami, predajnú opciu uplatní kupujúci opcie. Kupujúci akcie predá za realizačnú cenu, nakoľko je vyššia ako trhová cena aktíva.

K riziku pre vypisovateľa predajnej opcie dochádza, keď trhová cena klesne pod realizačnú cenu. V čase splatnosti je predajca povinný nakúpiť akcie za realizačnú cenu. Výška straty závisí od toho, o koľko sa hodnota akcie zvýšila.

Vypisovateľ (predajca) predajnej opcie si môže buď ponechať akcie a dúfať, že cena aktíva porastie späť nad nákupnú cenu alebo akcie predá a utrpí stratu. Akákoľvek strata je však do istej miery vykompenzovaná prémiou.

Niekedy investor vypíše predajnú opciu za realizačnú cenu, keď majú akcie dobrú hodnotu a je ochotný za nich toľko zaplatiť. Keď cena klesne, kupujúci uplatní svoju opciu, získa akciu za cenu, akú chce s bonusom v podobe prémie.   

Výhody

 • Kupujúci kúpnej opcie má právo kúpiť aktívum za cenu nižšiu ako je jeho aktuálna trhová cena.
 • Kupujúci predajnej opcie profituje z predaja akcie za realizačnú cenu, keď je jej trhová cena pod realizačnou cenou.
 • Predávajúci opcie získava za vypísanie opcie od kupujúceho prémiu.

Nevýhody

 • Pri klesajúcom trhu môže byť predávajúci predajnej opcie nútený kúpiť aktívum za vyššiu cenu ako zvyčajne.
 • Ak cena aktíva výrazne porastie, vypisovateľ kúpnej opcie čelí nekonečnému riziku a je nútený kúpiť akcie za vyššiu cenu.
 • Kupujúci musia za opciu zaplatiť vypisovateľovi opcie prémiu.

FAQ

Čo sú to opčné stratégie?

Opčné rozpätie alebo spread sú stratégie, ktoré kombinujú nákup a predaj rovnakého druhu opcii za účelom dosiahnutia zisku alebo zníženia rizika. Spreads sú tvorené vanilkovými opciami a profitovať môžete pri rôznych scenároch, akým je rast ceny, pokles ceny, malá volatilita, vysoká volatilita. Pozrite si náš článok o najčastejších typoch spreadov.

Ako profitovať z obchodovania s opciami?

Predstavte si, že broker od vás žiada 10 EUR za opciu s realizačnou cenou 100 EUR. Táto realizačná cena určuje hodnotu podkladového aktíva pri kúpe (teda hodnotu kúpnej opcie) a pri predaji (teda hodnotu predajnej opcie).

Nastane situácia, že hneď po tom, ako aktívum kúpite jeho cena porastie na 120 EUR. Ako majiteľ opcie máte právo opciu predať za 20 EUR. Výsledkom tohto obchodu je 100% zisk známy aj ako pákový efekt. Pri obchodovaní s opciami však čelíte veľkému riziku, nakoľko ceny na trhu sú volatilné.

Aké sú faktory, ktoré vplývajú na zisk?

Pri obchodovaní s opciami treba brať do úvahy tri faktory, ktoré pri správnom výbere vplývajú na váš výnos z obchodu.

 • Realizačná cena

Prvým faktorom je realizačná (strike) cena, ktorú sa domnievate, že aktívum dosiahne do dňa splatnosti. Zvyčajne sú dostupné 5 realizačné ceny. Čím ďalej je realizačná cena od aktuálnej trhovej (spotovej) ceny, tým väčšie je odhadované riziko.

 • Deň exspirácie

Deň exspirácie je ďalším dôležitým faktorom. Určuje obdobie, dokedy máte právo uplatniť si opciu (buď predať, alebo kúpiť aktívum). Čím ďalej je dátum exspirácie od aktuálneho dátumu, tým väčšia je šanca, že sa vaša predpoveď naplní, a tým vyššia bude aj cena opcie.

 • Cena opcie

Posledným parametrom, ktorý treba pri obchodovaní s opciami zohľadniť je prémia, ktorú musíte za opciu zaplatiť vypisovateľovi opcie. Určuje ju trh.

Terminológia v tomto článku

 

Call option – kúpna opcia

Put option – predajná opcia

Options premium – cena opcie

Strike price – realizačná cena

Hedge ration – zaisťovací pomer 

Share price – cena podkladového aktíva

Stock price – cena akcie

Bearish – medvedí trh

Bullish – býčí trh

Scroll to Top